ป้ายความปลอดภัย – ประเภทป้ายป้องกันอัคคีภัย

  • แบบสี่เหลี่ยม – 15 x 40 ซม. 20 x 30 ซม. 30 x 45 ซม.  37.5 x 45 ซม.และ 15 x 15 x 30 ซม. (แบบพับ)
  • ป้ายความปลอดภัย – ประเภทป้ายป้องกันอัคคีภัย วัตถุประสงค์ของป้ายป้องกันอัคคีภัย มีไว้เพื่อแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงาน ทราบถึงจุดติดตั้ง และประเภทของอุปกรณ์ป้องกันไฟ ตามข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนแผ่นป้าย เพื่อสามารถนำมาใช้งานได้อย่างทันท่วงที ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ภายในโรงงาน หรือภายในอาคารต่างๆ
หมวดหมู่: