ป้ายความปลอดภัย – ประเภทป้ายบังคับ

  • แบบสี่เหลี่ยม – 15 x 40 ซม. 20 x 30 ซม. 30 x 45 ซม. และ 37.5 x 45 ซม.
  • ป้ายความปลอดภัย – ประเภทป้ายบังคับ วัตถุประสงค์ของป้ายบังคับ มีไว้เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามข้อบังคับที่แสดงไว้ตามข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนแผ่นป้ายอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามระเบียบบริษัท
หมวดหมู่: